Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

Z ARCHIWUM

Wszystkie | 2005 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2007 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[2/1999] Z ŻYCIA AKADEMICKIEGO W POLSCE

Sodalicja Mariańska Akademików. W okresie sprawozdawczym Sodalicja Mariańska Akademików odbyła trzy zebrania plenarne, na których zostały wygłoszone następujące referaty: „Sodalicja wobec ruchów narodowych” – o. Moderator St. Mirek TJ [...] oraz referat informacyjny pt. „Dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele OO. Jezuitów we Lwowie” – sod. Wacław Urbański.
Oprócz powyższych zebrań praca sodalicyjna posuwa się zwykłym torem na zebraniach sekcji: mariologicznej, życia wewnętrznego, charytatywnej i Akcji Katolickiej. [...]
Sodalicja Mariańska Studentek UJK we Lwowie. Dnia 8 grudnia 1934 r. przyjęto uroczyście nowe członkinie, a część przepisano z innych sodalicji. Nowo przyjęte koleżanki ochotnie zgłosiły się do pracy w sekcjach, szczególnie w sekcji społecznej.
Zebrań ogólnych w bieżącym roku akademickim odbyło się 4. Moderator ks. prof. Csesznak wygłosił dla nich cykl referatów z zakresu liturgii. – W uroczystość Trzech Króli ks. Moderator wygłosił referat związany z tym świętem, jako najstarszym w Kościele, pt. „Liturgia okresu Bożego Narodzenia”.
Celem bliższego poznania koleżanek, urządziła sodalicja towarzyską „herbatkę”, przy współudziale Przewielebnej Matki Przełożonej El. Łubieńskiej Ursz., oraz ks. prof. Csesznaka. W bardzo serdecznym i miłym nastroju spędzono kilka godzin. Podobnie, aby ułatwić koleżankom zżycie się, urządzano prywatne zebrania członkiń z poszczególnych wydziałów. Zebrania takie odbywają sę w domach prywatnych, przy herbatce. Koleżanki bardzo chętnie biorą w nich udział, żywo dyskutując nad roztrząsanymi zagadnieniami. Poziom intelektualny zebrań tego typu jest bardzo wysoki.
Zwyczajne zebranie z dnia 2 lutego br. wybrało nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącą została kol. Szczepanowska Aldona.
Akademicki Związek Katolicki Studentów UJK we Lwowie. W dniu 25 stycznia 1935 r. wydał Akademicki Związek Katolicki 4. numer „Żywego Dziennika”, obecnie po raz pierwszy w pięknej i dużej sali Collegium Maximum na Uniwersytecie. Na całość numeru złożyły się artykuły: 1) Wstępny, 2) „Czynny katolicyzm”, 3) „Katolicyzm w Polsce dzisiejszej”, 4) „Kościół, naród i państwo”, 5) „Hymny strzeliste”, 6) „Meksyk–Hiszpania–Rosja”, 7) „Walka o duszę młodzieży”, 8) Felieton, 9) Kronika i 10) Na marginesie. – Numer wywarł na słuchaczach duże wrażenie, co w dużej mierze jest zasługą jego redaktora, kol. Tadeusza Twareckiego. Salę zapełnili studenci wszystkich wydziałów.[...]
Odrodzenie. W miesiącu lutym SKMA „Odrodzenie” przy UJK i PL odbyły swe walne zebrania, na których wybrano nowe zarządy. Prezesem organizacji na uniwersytecie został kol. Zbigniew Smoliński, na Politechnice – kol. Stefan Choiński.
W związku ze sprawozdaniami obu ustępujących prezesów omówimy pokrótce strukturę organizacyjną lwowskiego „Odrodzenia”. Pracę intelektualną prowadzi się na zebraniach dyskusyjnych, ogólnych i na zebraniach poszczególnych sekcji. Na pierwszych, referaty treści ogólnej, aktualnej, mogącej wywołać żywą dyskusję, wygłaszają osoby ze starszego społeczeństwa. W styczniu i lutym br. wygłosili referaty: ks. prof. Karol Csesznak „Liturgia Wielkiego Postu”, p. Andrzej Rybicki „Dramat społeczny i wspólność chrześcijańska”, p. dr Stefan Świeżawski „Uprawa intelektu”, p. insp. Fałdziński „Organizacje rolnicze i rozwój wsi”. Sekcje dzielą się na ogólne i zawodowe. Do ogólnych należy przede wszystkim sekcja ideowa, na której gości i kandydatów zapoznaje się z ideologią organizacji. [...] Na zebraniach sekcji fil.-teologicznej wykłady filozoficzne prowadzi obecnie ks. prof. Jan Stepa. Sekcja ta jest podstawową dla całej organizacji, a zawodową dla wydziałów humanistycznego i mat.-przyrodniczego. Sekcji zawodowych istnieje na razie trzy: medyczno-moralna, prawników i zagadnień inżynierskich. Istnieją one w „Odrodzeniu” od stosunkowo niedługiego czasu. Sekcja zagadnień medyczno-moralnych, która zdołała już nawiązać ideowy kontakt z katolickimi kołami lekarskimi we Francji i Belgii, w ostatnim okresie odbyła jedno posiedzenie, na którym omówiono kwestię ubezpieczeń społecznych. Sekcja prawników w tym samym okresie zajmowała się projektem prawa małżeńskiego i kwestią własności prywatnej. Sekcja zagadnień inżynierskich – zagadnieniem robotniczym na Śląsku.
Do pracy intelektualnej „Odrodzenia” lwowskiego należy także wydawanie biuletynów „Dyszel w głowie”. W okresie sprawozdawczym wydano nr 19 (w tym roku akad. 3).
W.R.

Z czasopisma „MŁODZIEŻ KATOLICKA” nr 2/1935. Warszawa–Kraków–Lublin–Lwów–Poznań–Wilno– Gdańsk

W.R. – Włodzimierz Rylski, korespondent lwowski czasopisma