Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

POLACY Z POLAKAMI

FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE
Przedstawiamy drugą – obok Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – instytucję, której świadczenie na rzecz naszych odciętych Rodaków na Wschodzie, trudno przecenić. Jednym z ważnych zadań tej organizacji jest sponsorowanie „Gazety Lwowskiej”. Poniższy tekst jest przedrukiem ulotki programowej Fundacji.

Fundacja została utworzona w 1992 roku, jej fundatorem jest Skarb Państwa.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w Europie Środkowej i Wschodniej przez podejmowanie działań na rzecz:
- podtrzymywania polskości przez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
- poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
- tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków,
- pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:
- wspomaganie szkolnictwa polskojęzycznego, w tym wyższego (m.in. dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego),
- wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i książki oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej kultury,
- pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej),
- pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej Polaków na Wschodzie, w tym szkolenie menadżerskie i zawodowe w zakresie wprowadzania gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych i przedsiębiorczości w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie i rzemiośle,
- stypendia i organizowanie staży i praktyk,
- współdziałanie z Polonią z Zachodu w organoizowaniu różnorodnej pomocy (finansowej, doradczej, w podejmowaniu działalności gospodarczej) na rzecz Polaków na Wschodzie,
- pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie,
- wspieranie religijnych potrzeb Polaków,
- w wyjątkowych przypadkach udzielanie pomocy materialnej Polakom na Wschodzie,
- współpracę z innymi fundacjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie.
Dzięki środkom Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 roku Fundacja realizuje siedem programów na rzecz Polaków na Wschodzie:
- Prasa polskojęzyczna 2000
- Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych
- Opieka nad katedrami polonistyki i lektorami języka polskiego
- Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie
- Promocja języka polskiego i kultury polskiej
- Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich
- Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich.
We władzach Fundacji zasiadają:
Radosław Sikorski – przewodniczący Rady, Andrzej Kowalczyk – wiceprzewodniczący Rady, Wiesław Turzański – prezes Zarządu, Krystyna Lachowicz – wiceprezes Zarządu, Artur Zawisza – wiceprezes Zarządu, Rafał Dzięciołowski – sekretarz Zarządu.
Adres: 00-577 Warszawa, al. Ujazdowskie 19. Tel. 694-73-24

Do zapamiętania
• W CL 4/99 na s. 36 podaliśmy w tej rubryce informację o zadeklarowanej współpracy kilku przedszkoli krakowskich z grupami przedszkolnymi we Lwowie. Obecnie aktualizujemy tamtą informację.
Krakowskie przedszkole nr 27 wycofało się ze współpracy, natomiast akcję tę podjęły Przedszkola nr 12, 24, 65 i 178. W grudniu ’99 wysłano do Lwowa paczki z upominkami dla wszystkich czterech grup przedszkolnych we Lwowie. Upominki zostały zebrane przez dzieci i ich rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kadra pedagogiczna wymienionych przedszkoli planuje nawiązanie współpracy z kadrą pedagogiczną lwowską (polską) w celu wymiany doświadczeń. Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej AP przekazała pięknie wydane materiały z międzynarodowej konferencji na temat stymulującej i terapeutycznej funkcji zabawy.