Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Z TAMTEJ STRONY

W SPRAWIE ORLĄT

Ze Lwowa otrzymaliśmy kopię następującego dokumentu:


OŚWIADCZENIE
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, reprezentująca polską mniejszość narodową na Ukrainie i broniąca jej praw, wyraża zaniepokojenie z powodu ostatnich wydarzeń dotyczących renowacji Cmentarza Orląt we Lwowie.
W Prawie Ukrainy o mniejszościach narodowych na Ukrainie, które weszło w życie 25 czerwca 1994 r., w artykule 6. jest napisane: Zabytki historyczne i kulturalne mniejszości narodowych na terenie Ukrainy są pod ochroną prawa.
Rzeczpospolita Polska i Ukraina podpisały w dniu 29 sierpnia 1994 r. Umowę o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych w oparciu o Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, zawartym 30 grudnia 1992 r. Umowa – artykuł 4.2. zaznacza:
Każda z umawiających się Stron na swoim terytorium państwowym będzie sprzyjać przedsięwzięciom drugiej Umawiającej się Strony w zakresie urządzania miejsc pamięci i spoczynku oraz uczczenia pamięci poległych i pomordowanych. Mogą być przy tym wykorzystane symbole narodowe i religijne.
Podpisana przez Ukrainę 15 września 1995 r. i ratyfikowana w roku 1998 Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do respektowania wynikających z niej zobowiązań i zdecydowanej realizacji zasad, określonych w ramach ustawodawstwa krajowego i stosownych programów rządowych. W części pierwszej artykułu 5.1. jest napisane:
Strony zobowiązują się wspierać tworzenie warunków, koniecznych do utrzymania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich tożsamości, to jest ich religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Nieprzestrzeganie ww. uzgodnień, niepodporządkowanie się i ignorowanie rozporządzeń rządowych Ukrainy, powtarzające się od kilku lat blokowanie prac renowacyjnych Cmentarza Orląt przez władze lokalne Lwowa, akty wandalizmu ze strony ukraińskich skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań politycznych, zniekształcanie naszej historii, wywołuje rozgoryczenie polskiej mniejszości narodowej, wzmaga poczucie braku bezpieczeństwa i niepewności jutra.
Istniejąca sytuacja nie sprzyja polsko--ukraińskiemu zbliżeniu, niweluje wieloletnie mozolne wysiłki w kierunku pokonywania zaszłości historycznych, budowanie międzyludzkich dobrosąsiedzkich stosunków, wręcz przekreśla dotychczasowe osiągnięcia w dążeniu ku Wspólnej Europie ze strony Rządów obydwu Państw oraz Polskich Organizacji Mniejszościowych na Ukrainie i Ukraińskich Organizacji Mniejszościowych w Polsce.
Apelujemy do Rządów Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy o podjęcie stanowczych i zdecydowanych kroków w celu definitywnego rozstrzygnięcia problemu.
Za Zarząd FOPnU
Lwów-Kijów,
dnia 10.08.99 r.
Emilia Chmielowa, prezes

l.dz. 150/9
Teresa Dutkiewicz,
sekretarz


Powyższe pismo zostało przekazane marszałkowi Sejmu M. Płażyńskiemu w czasie jego pobytu we Lwowie w sierpniu br., marszałkowi Senatu A. Grześkowiak, Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP oraz innym instytucjom i osobom, zajmującym się sprawami Polaków za granicą.