Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

POLACY POLAKOM

WSPÓLNOTA POLSKA 1997
Krakowski Oddział „Wspólnoty Polskiej” ogłosił swoje sprawozdanie z realizacji zadań państwowych (tzn. wynikających z ogólnopolskiego planu dla oddziałów Stowarzyszenia) i własnych, za rok 1997, oraz program na rok następny.
Przez cały kończący się rok Oddział z własnej inicjatywy udzielał pomocy dla chorych dzieci ze Wschodu, dofinansowywał polskie przedszkola we Lwowie, przyznawał stypendia i zapomogi losowe.
Jako realizacja zadań państwowych – również przez cały rok – odbywały się spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych1 (Polacy z Małopolski Wschodniej są w Krakowie szczególnie często goszczeni), przekazywano książki i materiały dydaktyczne, organizowano wystawy i występy artystyczne Polaków, organizowano staże zawodowe i obozy językowe.
Do stałych, niezwykle wartościowych imprez realizowanych w Krakowie należy coroczna Szkoła Letnia Historii, Kultury i Języka Polskiego, kursy przygotowawcze na studia dla maturzystów z terenu państwa ukraińskiego (zawsze w styczniu). W tym roku na szczególną uwagę zasługiwały: II Forum Środowiskowe polskich historyków i nauczycieli historii, a także udział w organizacji III Światowego Kongresu Lekarzy Polonijnych oraz obchodów 130-lecia Sokolstwa Polskiego we Lwowie i Krakowie.
Powyższy skrót nie wyczerpuje szerokiego zakresu aktywności krakowskiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej”2. Wypada podkreślić wielki wkład w pomoc Polakom z Kazachstanu.
Podobne zadania stawia sobie Oddział na rok 1998, tak w zakresie współpracy z organizacjami polonijnymi i polskimi, jak i oświaty i nauki dla młodzieży i dorosłych, popularyzacji kultury polskiej, turystyki i sportu, pomocy zdrowotnej. Warto wspomnieć m.in. obóz rekreacyjno-sportowy dla młodzieży polskiej zza wschodniej granicy, organizowany wspólnie z krakowskim „Sokołem”. Na te wszystkie imprezy zapreliminowano kwotę 900 tysięcy zł (czyli 9 miliardów starych złotych).
Wypada nam podziękować Zarządowi krakowskiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej” za tegoroczne dokonania i życzyć podobnych osiągnięć w roku przyszłym. Panu Prezesowi prof. Zygmuntowi Kolendzie, Pani Dyrektor dr Krystynie Gąsowskiej, PP. Wiesławowi Krawczyńskiemu, prof. Jerzemu Kowalczukowi, dr. Józefowi Wróblowi, mgr. Piotrowi Zborowskiemu i wszystkim pozostałym pracownikom Oddziału życzymy nieustającego zdrowia, sił i – cierpliwości.

Redakcja
1 Jako organizacje polskie rozumie się te, które działają w państwach sąsiednich, gdzie Polacy są autochtonami. Organizacje polonijne działają w krajach, do których Polacy wyemigrowali lub rzuciły ich losy.
2 O działalności „Wspólnoty Polskiej” piszemy w każdym niemal numerze CL, począwszy od nru 1/95.

Do zapamiętania
• Jak corocznie, odbyła się w Krakowie w tym roku (w lipcu) Szkoła Letnia Kultury, Historii i Języka Polskiego, organizowana przez tutejszy oddział „Wspólnoty Polskiej”. Tematykę seminarium – zgodnie z jego tytułem – tworzyły trzy bloki. W bloku historycznym mówiono w różnych ujęciach o etapach dziejów i rozwoju naszego państwa, a także o symbolach polskiej państwowości (herby, flaga), o historii Kościoła katolickiego w Polsce, o roli Wilna i Lwowa w dziejach Polski i jej wschodniej granicy, wreszcie o dziejach Krakowa i jego życiu obyczajowym.
W bloku kultury interpretowano literaturę staropolską i XIX-wieczną oraz poezję współczesną. Mówiono o Lwowie młodopolskim, o literaturze drugiego obiegu z lat 70. i 80. oraz o teatrze i filmie współczesnym. Ważnym tematem była ochrona dziedzictwa kulturowego na Wschodzie. Blok językowy zawierał serię wykładów o kulturze języka polskiego.