Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

WYRÓŻNIENIE „CRACOVIA–LEOPOLIS”

Niedawno (2006) nasz kwartalnik spotkało wyróżnienie. Została napisana jego monografia – jako praca magisterska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, pod kierunkiem prof. dra Zbigniewa Żmigrodzkiego. Autorką pracy jest p. Katarzyna Wicher, a tytuł brzmi: Monografia czasopisma „Cracovia–Leopolis” za lata 1995–2005. Praca liczy 112 stron formatu A4, zawiera 7 rozdziałów + aneks, obejmuje odniesienia do 335 pozycji literatury. Przeanalizowano 48 numerów kwartalnika.
W rozdz. I omówiono powstanie i działalność Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zawarte tu dane posiadają wartość historyczną, dotyczącą nie tylko samego Towarzystwa, ale również ludzi, których nazwiska wpisały się w historię Lwowa i Kresów. Rozdział II („Cracovia–Leopolis” jako czasopismo kresowe) zawiera wartościowy przegląd literatury na temat historii Lwowa i Kresów. Rozdział III (Powstanie kwartalnika) stanowi zbiór cennych danych o przemianach i aktywności środowiska lwowskiego, które znalazło się poza swymi rodzinnymi stronami, w Polsce w obecnych granicach, a szczególnie w Krakowie. Rozdział IV (Redakcja i wspólpracownicy) zawiera przegląd osób zaangażowanych twórczo w utrwalanie historii Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Rozdział V (Forma wydawnicza) poświęcony jest sprawom formalno-wydawniczym; ponadto zamieszczono tu przegląd numerów specjalnych („S”) wydawnictwa.
Bardzo obszerny rozdział VI zawiera przegląd zawartości wydawnictwa, poczynając od profilu, treści i przeglądu działów, łącznie z przeglądem nazwisk i danych osobowych oraz faktów historycznych. W osobnych podrozdziałach omawiane są publikacje społeczno-polityczne, społeczno-kulturalne, religijne oraz teksty literackie (tu uwaga do 75 strony pracy: w numerze 4 „Cracovia–Leopolis” z r. 1998 nie ma wiersza J. Walczewskiego pt. Zbigniew Herbert (1923–1998), jest natomiast artykuł prozą pod tym tytułem, okraszony wierszem Jerzego Masiora). W sumie omówienia treści czasopisma zawarte w rozdziale VI obejmują wiele materiału historycznego, dotyczącego Kresów.
W rozdziale VII znajdujemy wnioski i ogólną ocenę czasopisma. Należy się w pełni zgodzić z opinią, że artykuły zamieszczane w periodyku składają się na obraz wielowiekowej polskości tamtej ziemi i jej mieszkańców. Cenny jest także wniosek Redakcji periodyku – zacytowany przez Autorkę – o powołanie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich. W aneksie opisano wystawę fotograficzną Kresy na nowo odkryte – wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (Kraków, XII’05–I’06). Bibliografia wykorzystanego piśmiennictwa obejmuje 301 artykułów i 34 wydawnictwa zwarte. Dane te, wraz z indeksem osobowym, mają też wagę swoistego materiału historycznego.
W sumie praca podsumowująca 11 lat twórczości kwartalnika „Cracovia-Leopolis” jest cennym przeglądem i utrwaleniem ulotnego materiału 48 numerów czasopisma. Należy Autorce wyrazić wysokie uznanie. A może praca ta mogłaby się ukazać drukiem?
Jacek Walczewski