Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Andrzej Pawłowski, SOKÓŁ-MACIERZ LWÓW W KRAKOWIE

Zbliżamy się do ćwierćwiecza…

 

3 maja 1989 roku reaktywowano w Krakowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, a we wrześniu 1990 decyzją ministra spraw wewnętrznych krakowski Sokół odzyskał sokolnię i boisko w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27. Na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa powziętej 6 maja 1991 r., w październiku tegoż roku udostępniono Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich lokal na jego siedzibę. I tak zetknęły się dwa żywioły o korzeniach kresowych, bo przecież Towarzystwo Gimnastyczne zwane „Sokół” powstało we Lwowie w 1867 roku.

Ten szczególny mariaż doprowadził do powstania gniazda Sokół-Macierz Lwów w 1991 r. poprzez zwołanie zebrania założycielskiego. Tymczasowe grono założycielskie opracowało statut Towarzystwa, dokonało jego rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim, a to umożliwiło zwołanie w dniu 27 października 1992 r. Walnego Zgromadzenia Wyborczego, na którym wybrano prezesa, zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Prezesem został wybrany druh Andrzej Pawłowski.

 

Paragraf 8 Statutu Towarzystwa brzmi: Celem Towarzystwa jest zachowanie i upamiętnienie tradycji sokolskich, upowszechnianie tych tradycji w Polsce i za granicą oraz świadczenie pomocy Polakom z dawnych terenów Rzeczypospolitej w zakresie pomocy prawnej, organizacyjnej, finansowej przy zakładaniu gniazd sokolskich. Na tym zebraniu uchwalono i zobowiązano zarząd do wydawania Kalendarzyka Sokoła-Macierzy, który oprócz kalendarium zawiera różne informacje dotyczące historii Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pierwszy Kalendarzyk ukazał się w 1993 r., a wydany na rok 2014 jest 11. jego edycją. Kalendarzyk jest rozpowszechniany poprzez Oddziały TML i osoby prywatne w 21 miastach Polski. Zyski ze sprzedaży kalendarzyków umożliwiają pokrycie wydatków na działalność statutową Towarzystwa i opłaty administracyjne (pocztowe, druk kalendarzy, kserowanie pism, protokołów).

Zarząd, pełen zapału, zabrał się energicznie do pracy, czego rezultatem było: kilkakrotne zorganizowanie obozów sportowych dla młodzieży gniazd sokolskich zza kordonu: z Tarnopola i Żydaczowa w Krakowie i Straszęcinie k. Dębicy, a także współudział w organizacji jubileuszowego zlotu Sokołów w 1997 r., a zwłaszcza w opiece nad Sokołami z Tarnopola i Żydaczowa uczestniczącymi w zlocie.

Z inicjatywy Sokoła-Macierzy powstał projekt zorganizowania uroczystości jubileuszowych i zlotu Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z okazji 130-lecia powstania „Sokoła” we Lwowie. Projekt zorganizowania zlotu poparł Prezes Tymczasowej Rady Odrodzenia Sokolstwa Polskiego druh Konrad Firlej – prezes krakowskiego Gniazda. Trzeba wspomnieć o bardzo przychylnym poparciu tej inicjatywy przez krakowski Oddział „Wspólnoty Polskiej” i jego dyrektorki, pani Krystyny Gąsowskiej. Sokół Macierz zorganizował również – za zgodą krakowskiego kuratorium – dwa konkursy wiedzy o obronie Lwowa w 1918 roku i historii Ziemi Czerwieńskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa. Konkursy zorganizowano w latach 1998 i 2008. Pytania konkursowe opracował w lwiej części druh Andrzej Chlipalski – ówczesny Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW w Krakowie. Nagrody dla zwycięskich drużyn sfinansowało gniazdo Macierzy, a I nagrodę dla zwycięskiej, trzyosobowej drużyny w postaci wycieczki do Lwowa sfinansował krakowski „Sokół”.

 

W czerwcu 2010 roku zorganizowano dla harcerzy z Tarnopola wycieczkę trzydniową do Krakowa i Warszawy. W ciągu 22-letniej działalności Towarzystwa kilkakrotnie zakupiono dla Sokołów tarnopolskich i żydaczowskich sprzęt sportowy w postaci ubiorów i piłek. Macierz wspomogła kwotą kilkuset złotych studentkę z Tarnopola studiującą na krakowskiej AGH, przekazała 500 złotych wydawnictwu „Cracovia–Leopolis”, 500 złotych Lwowskiej Pogoni, a parafii kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie 200 złotych na koszta procesu rewindykacyjnego.