Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

WERTUJ?C WYDAWNICTWA

 

♦ W „Kurierze Galicyjskim” nr 17/2014 zwróci?y nasz? uwag? dwie pozycje. Pierwsza to Cmentarz Janowski w centrum uwagi – autor K. Szyma?ski omawia wszcz?cie prac nad ratowaniem resztek polskich na tej drugiej co do wielko?ci i wa?no?ci nekropolii lwowskiej. Prace nad odnowieniem kwatery Obro?ców Lwowa s? ju? zaawansowane i obecnie pozostaje wielka ilo?? istniej?cych jeszcze grobów, których dewastacja jednak nast?puje w ogromnym tempie. Przypomnijmy, ?e na Cmentarzu Janowskim spoczywa sporo zas?u?onych osób od XIX wieku (z czasów zaboru austriackiego, z lat mi?dzy wojnami i powojennych), atoli w wi?kszo?ci spocz??a tu lwowska biedota.

 

Cmentarzem Janowskim – ?ci?lej opracowaniem dokumentacji historycznej jako podstawy do podj?cia prac ratunkowych, podobnie jak na ?yczakowie, podj??a si? grupa z Uniwersytetu Szczeci?skiego. Pozyskano grant z Ministerstwa Nauki i SW i obecnie trwa opracowywanie dokumentacji fotograficznej oraz penetracja zachowanych materia?ów archiwalnych. Prace te maj? by? zako?czone w r. 2017 i wtedy mog?yby rozpocz?? si? szerokie dzia?ania konserwatorskie, które zmierza?yby do uratowania tej cz??ci dziedzictwa narodowego.

Druga szczególna pozycja to artyku? K. Czawagi Dziedzictwo Ko?cio?a lwowskiego. Mowa o ?wi?tyniach rzymskokatolickich we Lwowie i poza nim niezwrócone prawowitym w?a?cicielom od czasu obj?cia tamtej Ziemi przez pa?stwo ukrai?skie. W samym Lwowie za okupacji sowieckiej pozosta?y czynne dwa ko?cio?y: Katedra i ko?ció? ?w. Antoniego, i od tamtej pory, mimo obietnic, nic si? nie zmieni?o. Chodzi g?ównie o takie, jak ko?ció? seminaryjny MB Gromnicznej (oddany unitom), ?w. Marii Magdaleny – nadal sala koncertowa, ko?ció? parafialny w Komarnie (mimo i? prawie nie u?ywany, bo istniej? 2 cerkwie), a tak?e rezydencja biskupów lwowskich w Obroszynie.

W tej sprawie – z okazji 600-lecia obj?cia Lwowa przez b?. Jakuba Strzemi? – odby?a si? we Lwowie mi?dzynarodowa konferencja, na której wyst?pili – poza abp. M. Mokrzyckim – go?cie z RP (w tym ks. prof. J. Marecki z UPJPII w Krakowie, a tak?e prof. W. Osadczy z Centrum Ucrainicum KUL i inni).

Powy?szy problem wskazuje niestety na rzeczywiste stosunki mi?dzy dwiema stronami katolickimi – greko- i rzymskokatolick?, nie inne ni? mi?dzy pa?stwem ukrai?skim a RP, i to w czasie, gdy Polska stara si? popiera? Ukrain? w jej aktualnych zmaganiach z imperializmem rosyjskim. Dobrym przyk?adem jest równie? fakt opisany w tym samym numerze „Kuriera”: Oto w Szepetówce rok szkolny zacz?? si? od zakazania dzieciom polskim nauki w ich ojczystym j?zyku. Nie przyj?to równie? dwóch nowych nauczycieli z Polski. Na kilkakrotne wyst?pienia do w?adz prezeski miejscowego Zwi?zku Polaków uzyskano tyle, ?e dotychczasowa nauka ma by? utrzymana do ko?ca bie??cego roku szkolnego. A co potem?