Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ W PAŃSTWIE UKRAIŃSKIM

List skierowany przez Federację Organizacji Polskich nU. do O.B. Feldmana, przewodniczącego Podkomitetu ds. rdzennych narodów, mniejszości narodowych i grup etnicznych Komitetu ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Stosunków Międzynarodowych (w Państwie Ukraina).
Lwów, 28 sierpnia 2006, lp. 124/08/06 (tłumaczenie z jęz. ukraińskiego)

Szanowny Panie Przewodniczący!
W odpowiedzi na list nr 67 z dnia 07.08.2006 r. dot. problemów społeczności polskiej na Ukrainie przedstawiam najważniejsze z wielu nierozwiązanych w ciągu wielu lat:

• Odnowić działalność Rady Kierowników organizacji mniejszości narodowych przy Prezydencie Ukrainy

• Nadać przedstawicielom polskiej mniejszości narodowej Ukrainy możliwość zapisania swojej narodowości w dokumentach prawnych (świadectwo urodzenia, dowód osobisty)

• Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy powinno nadać status szkół mniejszości narodowych szkołom (Lwów – Średnia Szkoła nr 10 i nr 24; Mościska (obw. lwowski) – Średnia Szkoła nr 3;.Strzelczyska (rejon mościski, obw.lwowski); Gródek (obw. chmielnicki) – Średnia Szkoła nr 2; Dowbysz (rejon baranowski, obw. żytomierski), w których nauczanie odbywa się w języku polskim

• W związku z Jubileuszem 190 rocznicy Średniej Szkoły nr 10 we Lwowie z polskim językiem nauczania – przywrócić jej historyczne imię jej patronki św. Marii Magdaleny

• Przywrócić nazwę Szkoła sobotnio-niedzielna, zapewnić nauczycielom tych szkół finansowanie oraz wpis do książeczki pracy

• Zarejestrować w strukturach Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy w Drohobyczu Centrum Metodyczne z nauczania języka polskiego i kultury. Federacja udziela w tym mieście odpowiednio wyposażonego pomieszczenia z biblioteką i techniką biurową, a także zapewnia przygotowaną kadrę pedagogiczną
 
• Zwiększyć finansowanie na wydanie podręczników w języku polskim (kopia listu w załączeniu)

• Zwiększyć finansowanie na wydanie literatury pięknej w języku polskim w ramach programu państwowego

• Udzielić nieodpłatnie polskim towarzystwom narodowościowym pomieszczenia dla rozwoju ich dalszej działalności

• Udzielić finansowania na działalność polskich zespołów artystycznych przy ośrodkach kuituralno-oświatowych

• Zwrócić rzymskim katolikom ich świątynie (kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie, kościół św. Mikołaja w Kijowie, kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Humaniu)

• Przekazać budynek pod Dom Polski we Lwowie (kopia listu do Prezydentów Ukrainy i RP w załączeniu)

• Przyznać i sfinansować czas w eterze w państwowym radiu (1 godzina dziennie) i telewizji (1 godzina tygodniowo), a także zapewnić finansowanie redaktorów programów polskojęzycznych (Kijów, Lwów itd.)

• Finansowo podtrzymywać gazety i periodyki na Ukrainie, które są wydawane w języku polskim

• Zapewnić finansowanie VI Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie (listopad 2006), zgodnie z przedstawionym do Ministerstwa Kultury i Sztuki Ukrainy kosztorysem.